H2H . HOUSE TO HOME DESIGN - ING. ARCH. MARIE KNĚŽÍČEK RYŠKOVÁ
DESIGN
H2HO MNĚINFORMACEPROJEKTYREFERENCEKONTAKT

Aktuality
Ceník služeb
Postup práce
Tipy a rady
POSTUP PRÁCE

Vzhledem k častým dotazům ohledně spolupráce s architektem jsem se rozhodla doplnit svůj web o pár informací týkajících se mého obvyklého postupu práce na projektech.

1.) První setkání
Při prvním setkání si s klientem stanovíme předmět projektu, povídáme si o individuálních potřebách a požadavcích na projekt a vyžádám si potřebnou dokumentaci (týká se celé stavby, ev. jednotlivých řešených místností…). V případě, že dokumentace neexistuje nebo není dostatečná (častý problém), provede se zaměření stávajícího stavu (většinou na první schůzce, při větším objemu eventuálně na druhé schůzce). Stanovíme si objem prací, z něhož se bude odvozovat cena. První schůzka je nezávazná a je zdarma.

2.) Cenová nabídka
Na základě domluveného objemu práce je sestavena cenová nabídka. V případě odsouhlasení klientem je sepsána objednávka a uhrazena záloha, která činí 50% z výsledné ceny projektu. Uhrazením zálohy se spolupráce považuje za uzavřenou a od té chvíle začíná práce na projektu.

3.) Představení konceptu
Na druhé schůzce je většinou již představen základní koncept řešení, eventuálně varianty, kterými směry je možné se ubírat. Ty se dále konzultují. Při každém setkání vyžaduji dialog s klientem, abychom si ujasnili, zda se naše představy diametrálně neliší. Z navržených variant je zvolena nejoptimálnější, která se dále rozvíjí a zpřesňuje.

4.) Rozvíjení konceptu
V případě řešení určité místnosti v domě se v této fázi vybírá konkrétní zařízení a jeho umístění, případně se řeší návrh vybavení na míru. Prostorová koncepce se ověří 3d vizualizací. Pokud v rámci objednávky není zahrnuta 3d vizualizace, ověřuje se návrh v pohledech. V tomto bodě má objednatel možnost vznést jakékoli podněty a připomínky k řešení. Návrh je dle požadavků upraven. Projekt je možné dokončit až ve chvíli, kdy dojde k odsouhlasení navrženého řešení.

5.) Zpracování výkresů
Na základě odsouhlaseného řešení dojde ke zpracování výkresů, které slouží jako podklad pro realizaci. V případě návrhu dispozic obvykle výkresy slouží jako podklad pro stavební firmu nebo pro další fáze projektu (statika, projekt pro stavební povolení atd.). V případě návrhu interiéru výkresy slouží jako podklad pro stavební práce, výrobu nábytku na míru a nákupní seznam typových prvků.

6.) Dokončení projektu
Po uhrazení doplatku je objednateli předána výkresová dokumentace k projektu.

7.) Realizace
Součástí spolupráce je součinnost architekta během realizace projektu. V případě potřeby jakékoli změny či úpravy návrhu (technické či estetické) jsou tyto konzultovány (obvykle telefonicky) s architektem. Autorský dozor na stavbě je realizován, pokud byl součástí objednávky (kategorie 3).

8.) Zhodnocení
Po zrealizování projektu obvykle dojde k jeho zhodnocení - návštěvě místa a poskytnutí zpětné vazby objednatele. Tento bod není nutností, ale je pro mě velmi cenné si vyslechnout názor klienta, jak byl se spoluprací a následnou realizací spokojený. Motivace k práci je pro mě velmi důležitá. A největší motivací jsou právě Vaše reakce! :-)